Chủ Nhật, 14/7/2024 - 23:26:16 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

THỨ BA, 01/11/2022 12:40:00 | THỜI SỰ - SỰ KIỆN
(BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

Chống diễn biến hòa bình phải đi đôi với công tác phòng ngừa, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: tuyengiao.gov.vn


Nhận diện phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, DBHB là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế nhằm chống phá, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội (CNXH). 

Khái niệm DBHB có liên hệ chặt chẽ với khái niệm "tự diễn biến, tự chuyển hóa". Chiến lược DBHB thông qua việc khai thác những vấn đề chính trị phức tạp, nhạy cảm, đào sâu mâu thuẫn xã hội, khơi dậy lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân… để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hoang mang, dao động, bị những luận điệu phản động ngấm sâu vào tư tưởng dẫn đến thoái hóa, biến chất. "Tự diễn biến" "tự chuyển hóa" vừa là thủ đoạn vừa là mục đích của DBHB, làm cho âm mưu DBHB diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn, nghiêm trọng hơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chỉ rõ: "Nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường XHCN, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc…".

Để công cuộc đấu tranh chống DBHB trên mặt trận tư tưởng đạt được hiệu quả, chúng ta cần nhìn rõ những phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch sau đây:

Thứ nhất, lợi dụng triệt để phương tiện truyền thông để xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo và chính quyền các cấp. Bên cạnh các phương tiện truyền thống như sách báo, băng đĩa, truyền đơn… trong thời đại công nghệ số như hiện nay, việc lợi dụng mạng internet để chống phá nước ta ngày càng được đẩy mạnh thông qua hàng loạt công cụ như Facebook,Youtube, TikTok, Instagram…

Thứ hai, các thế lực thù địch thông qua các con đường như truyền thông, báo đài, internet; các chương trình trao đổi văn hóa, giao lưu nghệ thuật; thông qua ca nhạc, phim ảnh; các sản phẩm mang mác "hàng ngoại" để ra sức du nhập vào nước ta lối sống thực dụng, tối cao hóa cái tôi, xa rời lịch sử và văn hóa dân tộc. 

Thứ ba, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, dân chủ để kích động tâm lý kỳ thị dân tộc, xuyên tạc các thông tin về dân sinh, dân trí, môi trường tự nhiên và văn hóa xã hội; tuyên truyền cho luận điệu xuyên tạc, sai trái… hòng chia rẽ các dân tộc, chia rẽ các dân tộc với chính quyền địa phương, gây mất trật tự an toàn xã hội, đồng thời thừa cơ kêu gọi tài trợ, can thiệp từ bên ngoài vào nước ta, gây sức ép lên các hoạt động quốc tế.

Các thế lực thù địch bịa đặt, vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm quyền tự do tín ngưỡng để kích động các phần tử quá khích, tạo sức ép về mặt chính trị trên trường quốc tế. Vấn đề dân chủ, nhân quyền cũng là chiêu bài quen thuộc, được các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng làm điều kiện để gây sức ép, can thiệp vào nội bộ nước ta.

Thứ tư, đẩy mạnh "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, gây rối loạn, mất niềm tin, mất đoàn kết trong Đảng. Thủ đoạn này thường hướng tới các đảng viên đang giữ những vị trí lớn nhỏ trong bộ máy quản lý nhà nước và hệ thống chính trị, cán bộ hoạch định chiến lược, cán bộ làm công tác tư tưởng lý luận, công tác tổ chức... và một số trí thức, văn nghệ sỹ có lập trường tư tưởng không vững vàng, bất mãn hoặc bất đồng quan điểm, suy đồi về đạo đức.

Thông qua việc dụ dỗ, mua chuộc bằng tiền hoặc hiện vật cũng như đánh vào tính "vỹ cuồng", ích kỷ của mỗi cá nhân, các thế lực thù địch lôi kéo, tẩy não một bộ phận cán bộ đảng viên trở thành công cụ để cung cấp cho chúng nhiều thông tin nội bộ quan trọng về tình hình đất nước.

Nguy hại hơn, các cá nhân bị lợi dụng đưa ra những quan điểm vô lý, trái chiều, ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là những yêu sách như đòi đa nguyên đa đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi thay đổi Quốc kỳ, Quốc ca, đổi tên Đảng, đòi "phi chính hóa" quân đội, công an… 

Cần đường lối chiến lược lâu dài

Để công tác chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng đạt hiệu quả cao, trước hết, chúng ta cần xác định rõ phương hướng trên các khía cạnh cơ bản sau:

Trước tiên, chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng phải đặt trong mối liên hệ tổng thể với chống DBHB trên các lĩnh vực khác. Chiến lược DBHB của các thế lực thù địch diễn ra trên khắp các mặt tư tưởng, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại… và không có ranh giới rõ ràng hoặc cùng một âm mưu, diễn biến tác động đến nhiều lĩnh vực. Do đó, chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng cũng phải được thực hiện đồng bộ với chống DBHB trên các lĩnh vực khác.

Hai là, chống DBHB là nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chúng ta cần có đường lối chiến lược lâu dài, đồng thời tùy vào điều kiện quốc tế và trong nước để vạch ra nội dung cụ thể cho từng giai đoạn, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đây là nhiệm vụ không của riêng ai mà cần có sự phối hợp hành động của cả hệ thống chính trị. 

Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng thông qua việc đề ra các Cương lĩnh, Chiến lược, Nghị quyết, chủ trương, đường lối; tuyên truyền, vận động, giáo dục của Đảng; thông qua công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đôn đốc, chỉnh đốn, uốn nắn việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, của Đảng; phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên.

Các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp nghiên cứu ban hành, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật; đưa pháp luật, các chính sách của Nhà nước vào cuộc sống; vừa tạo cơ chế để phát triển kinh tế, giảm tiêu cực trong xã hội, vừa nghiêm khắc trừng trị những hành vi chống phá, làm mất an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng.

Bên cạnh đó, cần sử dụng chính sách đối ngoại chủ động, tranh thủ sự ủng hộ của các nhà nước và nhân dân trên thế giới, kịp thời ngăn chặn sự phát triển của các lực lượng thù địch ở nước ngoài, phá tan âm mưu cấu kết với các phần tử chống đối trong nước.

Ba là, việc chống DBHB phải đi đôi với công tác phòng ngừa, thông qua việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đổi mới của đất nước; chăm lo đời sống của các tầng lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; quản lý chặt chẽ trong lĩnh vực thông tin - truyền thông; làm tốt công tác cán bộ, lựa chọn được những quần chúng ưu tú để đứng trong hàng ngũ của đảng, đồng thời kiên quyết đấu tranh, loại bỏ những cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất, "tự diễn biến" "tự chuyển hóa"…

Bốn là, linh hoạt sử dụng các biện pháp cứng rắn và mềm dẻo để kịp thời giải quyết những bức xúc trong dư luận xã hội, không để mâu thuẫn lan rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Cần phải khẳng định rằng, âm mưu của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ CNXH trên toàn thế giới và Việt Nam không hề thay đổi, chỉ là phương thức, thủ đoạn có sự điều chỉnh, ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng thực chất vẫn là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc dưới hình thức mới, diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực đầy biến động phức tạp.

Do vậy, nhận diện đúng âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay là việc làm có ý nghĩa quan trọng để xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả./.

NGUYỄN LÊ NGỌC ANH - Đảng bộ KTNN khu vực XI

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
2. Trần Quốc Dương (2016), Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay, Luận án tiến sỹ khoa học chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.
3. Báo Quân đội nhân dân điện tử (2021), loạt bài "30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam".
4.https://ubkttw.vn/danh-muc/tin-tuc-thoi-su/hoi-nghi-toan-quoc-tong-ket-10-nam-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-giai-doan-2012-2022.html
5. http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/306827/thay-gi-qua-vu-viec-o-dong-chiem


 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Vướng mắc trong trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học công nghệ

Vướng mắc trong trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học công nghệ

(BKTO) - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Huỳnh Thành Đạt cho biết điều này khi giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về hiệu quả đầu tư ngân sách nhà nước (NSNN) cho KHCN, tại phiên thảo luận về kết quả giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201