Thứ Sáu, 22/01/2021 - 00:05:01 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Triển khai Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

THỨ SÁU, 29/03/2019 19:15:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Việc triển khai Chuyên đề năm 2019 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua của KTNN, tạo sự chuyển biến tích cực, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên ở các đơn vị…

Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN vừa ban hành Hướng dẫn số 840- HD/ĐU về học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề).

Theo đó, cùng với việc gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua của KTNN, quá trình triển khai học tập Chuyên đề còn phải gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 08- QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 06- NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay; Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ KTNN và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy gương mẫu, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; thường xuyên tu dưỡng, nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất và bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; xây dựng tác phong làm việc tận tụy, khoa học, sáng tạo, đổi mới; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Hội nghị học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 của Đảng ủy KTNN - Ảnh: Lê Hòa

Triển khai thực hiện Chuyên đề, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc cần lựa chọn những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng kế hoạch học tập. Các cấp ủy cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương, nhấn mạnh văn hóa nêu gương trong từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo cán bộ, đảng viên đăng ký với chi bộ các nội dung nêu gương về: nói, viết theo chủ trương, đường lối, cương lĩnh của Đảng; chấp hành quy định văn hóa công sở; thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ; nói đi đôi với làm; tận tụy, tận tâm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong chức trách, công việc được giao. Việc đăng ký nội dung nêu gương phải gắn với bản cam kết năm của đảng viên.

Cùng với đó, cấp ủy các đơn vị thường xuyên chỉ đạo, quán triệt tới cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm Quy định chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN “Công minh - Chính trực - Nghệ tinh - Tâm sáng”; đưa nội dung thực hiện chuẩn mực đạo đức này vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy đơn vị…

Kết quả triển khai học tập Chuyên đề, việc thực hiện nội dung nêu gương và các cam kết sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp lại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019. Do đó, căn cứ vào nội dung Hướng dẫn, cấp ủy các đơn vị khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Chuyên đề gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN; chỉ đạo, tổ chức triển khai việc học tập Chuyên đề, đăng ký cam kết và nội dung nêu gương đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

THÀNH ĐỨC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Trung tâm Báo chí Đại hội XIII đã sẵn sàng cho ngày khai trương

    Trung tâm Báo chí Đại hội XIII đã sẵn sàng cho ngày khai trương

    (BKTO) - Ban Tổ chức đã ban hành quy chế hoạt động cho đội ngũ phóng viên. Tuy nhiên trong quá trình tác nghiệp, các phóng viên cũng cần tìm những vấn đề cốt lõi được người dân và toàn xã hội quan tâm; có những bài viết chuyên sâu, đề xuất, kiến giải, phản ánh được tiếng nói của nhân dân đối với Đại hội.

     9 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201