Chủ Nhật, 21/7/2024 - 05:12:43 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

KTNN ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN

THỨ NĂM, 30/01/2020 22:47:05 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO)- Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Kế hoạch số 111/KH-KTNN về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN.

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến những quy định của Luật tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động KTNN; tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời tham mưu trình Tổng Kiểm toán Nhà nước rà soát, ban hành hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho phù hợp.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu, việc triển khai thi hành Luật phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ, hiệu quả và tiết kiệm; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc triển khai thi hành Luật.

Theo Kế hoạch, việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN tập trung vào 03 nội dung chủ yếu.

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN, bao gồm: xây dựng đề cương giới thiệu Luật gửi Bộ Tư pháp theo yêu cầu và xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật đối với toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc KTNN; tổ chức tuyên truyền trên Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Trang Thông tin điện tử của KTNN và các phương tiện truyền thông đại chúng; in ấn phẩm (sách) Luật KTNN; tổ chức giới thiệu Luật đến các đối tượng liên quan.

Thứ hai, rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật, rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quản lý làm cơ sở cho tổ chức và hoạt động của KTNN.

Trong đó, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát Luật, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quản lý liên quan để tham mưu chương trình xây dựng văn bản thuộc thẩm quyền của Tổng Kiểm toán Nhà nước (gồm: tên đơn vị, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian trình, kinh phí…); tổ chức nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý thuộc thẩm quyền của Tổng Kiểm toán Nhà nước; rà soát, kiến nghị các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của KTNN trong các luật, văn bản liên quan do các cơ quan có thẩm quyền ban hành bảo đảm phù hợp với Luật KTNN; tham mưu Tổng Kiểm toán Nhà nước trình, lập hồ sơ kiến nghị theo quy định. Đồng thời, rà soát, kiến nghị các nội dung trong Luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, trước khi Luật có hiệu lực.

Thứ ba, rà soát, tập huấn, hướng dẫn chi tiết quy định về xử phạt vi phạm hành chính, tố tụng hành chính bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật và văn bản của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết thực hiện ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Nghiên cứu quy định hướng dẫn chi tiết và trách nhiệm thực hiện của các đơn vị liên quan trong việc khởi kiện và giải quyết khởi kiện quyết định khiếu nại trong hoạt động KTNN tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Theo Kế hoạch, trong năm 2020 và đến Quý II/2021, KTNN sẽ xây dựng 20 văn bản triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN, Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ của các đơn vị liên quan. Trong đó, Vụ Pháp chế chủ trì, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc KTNN thực hiện Kế hoạch; cung cấp tài liệu, bố trí báo cáo viên giới thiệu nội dung tại hội nghị do các đơn vị trong ngành tổ chức; đôn đốc, hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng văn bản và báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả thực hiện Kế hoạch.

Các đơn vị trực thuộc KTNN có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch, cử công chức tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật đầy đủ; phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị chủ trì trong rà soát, xây dựng văn bản khi có yêu cầu.

Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản tập trung soạn thảo đảm bảo tiến độ, chất lượng. Báo Kiểm toán, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Văn phòng KTNN tăng cương tuyên truyền về nội dung của Luật trên các phương tiện truyền thông đại chúng…

ĐĂNG KHOA
 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201